Poland
PL EN

Forum IT: Now's Your Move

Warunki Rejestracji i Uczestnictwa
I. ORGANIZATOR FORUM IT
 1. Organizatorem Forum IT, zwanym dalej "Forum", jest Synergy Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-159), przy ul. Jesionowej 9A, piętro VIII, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000352923, kapitał zakładowy: 40.000,00 PLN, NIP: 954 26 86 636, Regon: 241380467. Osobą odpowiedzialną za organizację Forum IT jest Justyna Osika-Liczberska, Account Executive, M: +48 660 268 747, E: justyna.osika@synergia-it.pl
 2. Partnerami merytorycznymi są podwykonawcy, których Synergy Poland Sp. z o.o. zaprosiła do współpracy przy przygotowaniu oraz realizacji Forum IT.
 3. Uczestnikiem Forum IT mogą być wyłącznie przedsiębiorcy. Osoba biorąca udział w Forum IT zobowiązana jest do wskazania podmiotu, który reprezentuje (Uczestnika Forum IT) poprzez podanie jego firmy, siedziby, adresu, numeru, pod którym wpisany jest do właściwego rejestru, Numer Identyfikacji Podatkowej oraz numer REGON.

II. FORUM IT
 1. Warunkiem uczestnictwa w Forum IT jest dokonanie uprzedniej rejestracji przy pomocy formularza rejestracyjnego, złożenie oświadczenia woli w przedmiocie przyjęcia Oferty Forum IT oraz dokonanie opłaty za udział w Forum IT w terminie określonym w pkt. III. 4.
 2. Synergy Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca realizacji Forum IT. Liczba miejsc na Forum IT jest ograniczona, a o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnicy zarejestrowani na Forum IT, w przypadku gdy nie będzie się ono odbywać planowo, zostaną o tym poinformowani drogą e-mailową, najpóźniej 5 dni przed planowanym terminem Forum IT.
 3. Uczestnicy zarejestrowani na Forum IT, w przypadku, gdy będzie się ono odbywać planowo, drogą e-mailową otrzymają agendę Forum IT, najpóźniej na 5 dni kalendarzowych poprzedzających Forum IT.
 4. Synergy Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podawania przyczyny.

III. CENA FORUM IT I WARUNKI PŁATNOŚCI
 1. Opłata za udział w Forum IT wynosi:
  • 300,00 PLN – za każdą osobę zarejestrowaną przed 15.05.2017 r. – PROMOCJA.
  • 600,00 PLN – za każdą osobę zarejestrowaną między 16.05.2017 a 30.06.2017 r.
 2. Cena Forum IT obejmuje: udział we wszystkich wydarzeniach i przedsięwzięciach Forum IT (prezentacjach, dyskusjach), publikację książkową Systemy IT w Polsce Jak wybierać?, lunch oraz przerwy kawowe. Cena Forum IT nie obejmuje w szczególności kosztów: zakwaterowania, dojazdu, parkingów.
 3. Opłata za udział w Forum IT zostanie powiększona o podatek od towarów i usług w wysokości określonej w przepisach prawa polskiego powszechnie obowiązującego w chwili wystawienia faktury.
 4. Faktura zostanie wystawiona po dokonaniu rejestracji przy pomocy formularza rejestracyjnego oraz złożeniu oświadczenia woli w przedmiocie przyjęcia Oferty Forum IT. Termin płatności wynosi 14 dni od daty otrzymania faktury. W tytule przelewu powinny zostać podane: firma Uczestnika, tytuł Forum IT oraz termin jego realizacji.
 5. Po dokonaniu rejestracji przy pomocy formularza rejestracyjnego Uczestnik biorący udział w Forum IT otrzyma od Organizatora potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na Forum IT.
 6. W przypadku braku zgody na zawarcie umowy przy użyciu wzorca umownego, możliwe jest zawarcie umowy na warunkach indywidualnie uzgodnionych.

IV. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA – ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
 1. Uczestnik Forum IT może zrezygnować z uczestnictwa:
  • Rezygnacja w okresie do 24.07.2017r. włącznie – 50% ceny wynikającej z daty rejestracji zostanie zwrócona Uczestnikowi lub o 50% zostanie obniżona cena, jeżeli nie została jeszcze uiszczona.
  • Rezygnacja z udziału w Forum IT po 24.07.2017r. a także nieobecność na Forum IT (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji w terminie do 24.07.2017r. włącznie) skutkuje obowiązkiem zapłaty 100% ceny za Forum IT wynikającej z daty rejestracji.
  Rezygnacja z uczestnictwa w Forum IT, pod rygorem jej bezskuteczności, winna zostać dokonana na piśmie i przesłana na adres e-mail koordynatora Forum IT.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Forum IT bez podawania przyczyny. W takim przypadku przysługuje jedynie prawo do zwrotu uiszczonej Opłaty za udział w Forum IT w terminie 14 dni od daty odwołania Forum IT. Uczestnikowi nie przysługują żadne inne roszczenia w stosunku do Organizatora z tytułu odwołania Forum IT.
 3. W każdym czasie Uczestnik może wyznaczyć inną osobę biorącą udział w Forum IT, za którą bierze pełną odpowiedzialność. Zmianę należy przekazać telefonicznie lub e-mailowo koordynatorowi Forum IT.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Forum IT:
Terminy: 24 sierpnia 2017 r. – Zakończone
Zapytaj o inne terminy
Miejsce: Chorzów, Hotel Gorczowski ****
41-506 Chorzów, ul. Stefana Batorego 35
Koszty: Spotkanie Płatne
Zobacz: Warunki Rejestracji i Uczestnictwa
Języki:
Spotkanie prowadzone w języku polskim
oraz w języku angielskim z tłumaczeniem
symultanicznym na język polski
Hotel Gorczowski ****
Organizator Generalny:
Synergy Poland Sp. z o.o.
Partner Merytoryczny:
Business Penetration & Consulting Sp. z o.o.
Wdrożenie systemu klasy ECM
 
Zbigniew Błaszczyk
Zbigniew Błaszczyk
Prezes Zarządu
FEBIT
Co trzeba zrobić lub jakie warunki trzeba spełnić aby system ECM został skutecznie wdrożony?
Przede wszystkim organizacja chcąca wdrożyć u siebie system ECM musi odczuwać taką potrzebę. Dzieje się tak najczęściej wówczas, gdy osiąga ona takie rozmiary, że brak efektywnego przepływu informacji staje się poważnym problemem w bieżącej działalności i zaczyna być barierą dla dalszego rozwoju. Przyjmuje się, że przedsiębiorstwo ma zdefiniowaną strukturę organizacyjną z jasno zdefiniowanymi kompetencjami na poszczególnych stanowiskach, a procesy decyzyjne odbywają się według ściśle określonych reguł. Wówczas możliwa jest automatyzacja takich procesów za pomocą systemów informatycznych. Niezwykle istotna dla skutecznego wdrożenia systemu ECM jest pełne zaangażowanie decydentów i ich wsparcie dla procesu wdrożenia na wszystkich etapach. Kierownik projektu wdrożeniowego (...) Czytaj Więcej »
System ERP a zmiany w prawie
podatkowym w 2017 roku
Jakub Czyżkowski
Szymon Pociask
ERP Consultant
& Team Leader
JCommerce SA
W nadchodzącym roku przedsiębiorców czeka sporo zmian w prawie podatkowym, z których wynikają nowe obowiązki w zakresie przekazywania informacji do urzędu skarbowego.
Już od 1 stycznia 2017 roku mali i średni przedsiębiorcy będą mieli obowiązek comiesięcznego przesyłania deklaracji VAT w formie jednolitego pliku kontrolnego (JPK), a więc w formie elektronicznej. Za niedochowanie tej formy grozi kara do 40 tyś złotych, więc nie warto zwlekać z wdrożeniem systemu, który zapewni obsługę deklaracji podatkowych, zgodną z wymogami Ministerstwa Finansów.
To jednak nie koniec zmian, ponieważ na przyszły rok planowane jest także uruchomienie Centralnego Rejestru Faktur (CRF), a także przymiarki do wdrożenia elektronicznych faktur i e-paragonów. Wszystkie te rozwiązania mają na celu usprawnienie walki z wyłudzeniami VAT w formie przestępstw karuzelowych (...) Czytaj Więcej »
Obieg dokumentów jednym z najbardziej
wieloznacznych i nieprecyzyjnych terminów
Marcin Kowalski
Marcin Kowalski
Prezes Zarządu
Archman Sp. z o.o.
Na rynku funkcjonuje bardzo wiele określeń, które krążą wokół tego samego obszaru tematycznego. Niektóre z nich to: obieg dokumentów, archiwizacja dokumentów, obieg pracy, workflow, ECM (Enterprise Content Management), BPM (Business Process Management). Konia z rzędem temu, kto potrafi usystematyzować te terminy pokazując jakie dzielą je różnice. Jeszcze trudniejszym zabiegiem byłoby jednoznacznie sklasyfikowanie systemów informatycznych (np. ten służy do BPM a ten do Workflow).
A gdyby na to spojrzeć od innej strony? Co łączy te terminy? Do czego firmy potrzebują takich systemów? Czy tylko po to aby usprawnić sobie tradycyjny obieg pism, faktur, czy umów? A jeżeli nie, to jakie są następne etapy? I najważniejsze pytanie: jakich kryteriów używać przy wyborze systemu, który w przyszłości ma służyć wparciu bliżej nieokreślonych obszarów? Czytaj Więcej »
Partnerzy Technologiczni 2007 – 2017:
Patronat Medialny 2007 – 2017:
Zapoznałem się
Nasz portal wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie
oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności Grupy BPC.
Konferencja w Krakowie 26 października 2017 r. Informacje Agenda Organizatorzy Rozwiązania Rejestracja Sponsorzy Patroni Medialni
Warsztaty w Krakowie 16 listopada 2017 r. Informacje Agenda Organizatorzy Rozwiązania Rejestracja Sponsorzy Patroni Medialni
Konferencja we Wrocławiu 16 listopada 2017 r. Informacje Agenda Organizatorzy Rozwiązania Rejestracja Sponsorzy Patroni Medialni
Konferencja w Bydgoszczy - Blok I 21 listopada 2017 r. Informacje Agenda Organizatorzy Rozwiązania Rejestracja Sponsorzy Patroni Medialni
Konferencja w Bydgoszczy - Blok II 21 listopada 2017 r. Informacje Agenda Organizatorzy Rozwiązania Rejestracja Sponsorzy Patroni Medialni
×

Zapraszamy do serwisu BPC Guide


Znajdziesz tam praktyczne informacje, które pomogą Ci wybrać zaawansowany system informatyczny dla Twojego przedsiębiorstwa.

Serwis zawiera aktualne informacje z rynku, referencje, wskazówki ekspertów, statystyki.

Zobacz Serwis

Redakcja BPC Guide